Semalt bilen Google iş profilimi döretmek


Goggle ähli gözleg motorlarynyň enesi bolmak bilen, elektron telekeçiligiň gülläp ösmeginiň täze usullaryny goýbermegi dowam etdirýär. Şeýle oýlap tapyjy pikirleriň biri, google biznes profilini döretmekdir. Google My Business, kärhanalara we guramalara google-da onlaýn barlygyny dolandyrmak üçin döredilen mugt we ulanmak üçin aňsat gural. Diýmek, şeýle kärhanalar diňe bir Google gözleg motorynda däl, eýsem google Kartalarda-da açylýar. Gerek zat, kärhanalar üçin iş hasaby hasaby döretmek, iş maglumatlaryňyzy barlamak we redaktirlemek.

Bu gurallar diňe bir kärhanalara däl, müşderilere-de peýdaly bolany üçin çalt tanaldy. Belli bir hyzmaty gözleýän Google gözleg motory ulanyjylary indi web sahypasyna girmezden kärhana tapyp, hekaýalaryny we hyzmatlaryny okap bilerler. Soňra işewürlik baglanyşygyny açmak üçin öňe giden myhmanlar, basmak we işiň howandarlygy bilen gutarýan netijeleriň arasyndaky gatnaşygy azaldyp, işe almak isleýändiklerine eýýäm ynanýarlar.

Näme üçin meniň işim Google hasaby gerek

Google biznes hasabyňyzyň näme üçin bolmalydygyna şübhelenýän bolsaňyz, ynandyryjy sebäpler bar.

1. Seni "açyp bolýan" edýär.

Onlaýn gözlegler, dükanyňyzyň ýaşyna garamazdan, sarp edijileri onlaýn ýagdaýda almak üçin sanly görnüşde tapylmagy zerur. Bu müşderiler, zerur hyzmatlaryň ýa-da önümleriň bardygyny anyklamak üçin dükanyňyzyň sanly wekillerine bil baglarlar. Soň bolsa size howandarlyk etmezlik barada karar berýärler. Dükanyňyza fiziki aýaklary getirmek we elektron söwda platformalaryňyza has köp traffik getirmek üçin google-dan peýdalanyp bilersiňiz.

Meniň iş hasaby ulanyjylarym bularyň hemmesinden lezzet alýarlar, sebäbi bu hasaplar gözleg soragy hökmünde kompaniýanyňyzyň adynyň haçan girizilendigini, kompaniýanyňyzy google SERP we google kartasynda açýandygyny we görkezýändigini kepillendirýär. Bu işler ýerine ýetirilenden soň, dükanyňyza, dükanyňyza, söwda merkeziňize we ş.m. görkezmeler berler.

Businesserli SEO ýerine ýetirilende meniň işim hem zerur gural. Onuň kömegi bilen, google gözleginiň ikinji ýa-da galan açylmadyk sahypalarynda däl-de, birinji sahypada peýda bolýarsyňyz.

Bar bolan onlaýn barlygy bolanlar üçin hem google meniň işim has gowy netijeleri gazanmagyňyzy üpjün edýär. Şeýle hem, “Google My Business” tölegli we organiki mahabat strategiýalaryňyzy gowy düzmäge mümkinçilik berýän analitikalara girýär.

2. Müşderileriňize habar berýär.

Köp pes derejeli web sahypalary bilen açan möhüm meselelerimiziň biri, müşderilere öz işleri barada möhüm maglumatlary çaklamagy goýmagydyr. Ora-da başga wagtlar, müşderiler öz kompaniýalary barada öwrenmek üçin “Yelp”, “TripAdvisor” we beýleki sahypalary gözden geçirmeli bolýarlar. Garaz, bir taraplaýyn syýahatdan maglumat almak üçin iki esse köp wagt almagy kim gowy görer? Bu, google-yň iş hasabymyň bolmagynyň ajaýyp pikirdigini düşündirýär. Iş adyňyz gözlenende, kompaniýanyňyzyň ruçkasyndan göni we kanuny maglumatlary tapýandyklaryna göz ýetirýär.

Siz meniň iş maglumatlarym:
 • Şahsy maglumatlar
 • Iş wagty
 • we başga-da köp möhüm jikme-jiklikler.
Şeýle hem ýokarda sanalan maglumatlary ýerleşdirip, paýlaşyp we täzeläp bilersiňiz. Şeýle maglumatlary yzygiderli täzeläp, müşderiler hiç haçan oňaýsyzlygy ýa-da lapykeçligi başdan geçirmeýärler.

Inalňyş maglumat internetden aman galmagyň gaty howply tarapy. Diri galmak isleseňiz, olary dymdyrmalysyňyz. Inalňyş maglumat müşderiniň erbet tejribesine we müşderileriň ýitmegine sebäp bolup biler. Dükanyňyzyň internetde "ýapylýandygy" baradaky nädogry habar sebäpli müşderini ýitirmegi göz öňüne getiriň.

Google My Business Account müşderileriňize habar bermäge mümkinçilik berýär.

3. Sarp edijiniň ynamyny ýokarlandyrmak

Google-da meniň iş hasabyma eýe bolmak, Google-dan ygtybarlylyk berýär. Google-yň işiňizi makullaýandygyny alyjylaryňyza habar bermegiň bir usuly. Müşderiler “My Business” sanawy bilen bir işe howandarlyk etmek ähtimallygy 70% köp.

Başga bir gözlegde, Google-da doly sanawy bolan kärhanalaryň müşderileriň ynamyny gazanmak ähtimallygynyň iki esse köpdügine göz ýetirýäris. Internetde ýaşamak üçin möhüm gurallaryň biri hökmünde ynam hakda size aýtmak isleýäris. Ynamyň web sahypaňyza edýän täsiri barada has giňişleýin maglumat alyň şu ýerde.

Ynam, işiňize howandarlyk etmek ýa-da etmezlik meselesinde esasy faktor. Müşderiniň siziň işiňizde näçe köp ynamy bar bolsa, işiňiziň salgysyny alyp, size baryp görmek ähtimallygy ýokarydyr. Işewürlik hasabym bilen, Google tarapyndan ygtybarly hasaplanýar, bu täsir etmek üçin ýeterlik däl we dükanyňyza baryp görmek ähtimallygynyň 38% -e, işiňiziň howandarlygyny 29% has gowy görýändigine düşünýärsiňiz.

Näme üçin google-da meniň iş hasabymyň bolmalydygyna şübhelenýärsiňizmi? “Think With Google” tarapyndan geçirilen gözleg, sarp edijileriň 88% -i şahsy maslahatlara bil baglaýşy ýaly onlaýn synlara-da ynanýarlar.

Google Business Business hasabymy nädip gurmaly?

Google-da meniň iş hasabymyň näderejede peýdalydygyna göz ýetireniňizden soň, öz işiňiz üçin birini nädip gurmalydygyny öwrenmegiň wagty geldi. Semalt dogry ädimiň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ähli ädimlerde size ýol görkezmek üçin şu ýere gelýär. Şeýle-de bolsa, “Semalt” -a ähli zerur maglumatlary alyp bilersiňiz, bizde işiňiziň adyndan hasap açylar.
 • 1-nji ädim: Google-a giriň. Elbetde dogry? Garaz, ilkinji ädimiňi görmek www.google.com/biznes girmek üçin ozal bar bolan iş e-poçtaňyzy ulanyp ýa-da girmek üçin täze e-poçta döredip bilersiňiz.
 • 2-nji ädim: işiň bilen tanyşdyr. Iş adyňyzy giriziň we açylan menýuda görünmese, basyň Google-a iş goşuň soň işiňiz üçin degişli kategoriýa.
 • 3-nji ädim: Iş ýeriňizi giriziň. Öň hem belläp geçişimiz ýaly, Google My Business möhüm marketing guraly, sebäbi ol size diňe onlaýn traffigi getirmeýär. Şeýle-de bolsa, fiziki iş ýeriňize traffigi çekýär. Şeýle-de bolsa, ýola çykmazdan ozal nirä gitmelidigini bilmeli bolarlar, şonuň üçin işiňiziň häzirki ýerini girizmeli we täzelemeli. Fiziki iş ýeriňiz bar bolsa, saýlaň Hawa. Locationer goşmak bilen, google kartasyna girizilen takyk ýeri görkezýän bir gysgyç goýýarsyňyz.
 • 4-nji ädim: aragatnaşyk maglumatlaryňyzy dolduryň. Müşderileriňiziň işiňize ýetmek üçin serişdeleri üpjün etmek üçin iş telefon belgiňizi we web sahypasynyň salgysyny girizmeli. Web sahypasy däl-de, “Facebook” profilini ulanýan bolsaňyz, ýerine goşup bilersiňiz.
 • 5-nji ädim : sanawyňyzy tamamlaň we dolandyryň. Basyp bilersiňiz Hawa yzygiderli täzelenmeleri we habarnamalary almak isleseňiz. Soň bolsa gutarmak düwmesine basarsyňyz, şondan soň işiňizi barlamak soralar.

Google-da işiňizi nädip barlamaly

 • 1-nji ädim: justaňy girip gören Google My Business hasabyma giriň www.google.com/biznes.
 • 2-nji ädim: barlamak üçin basyň. Birnäçe google bar bolsa, meniň iş hasaplarym bar bolsa, dogry hasabyňyza girendigiňize göz ýetiriň.
 • 3-nji ädim: Ony nädip barlamak isleýändigiňizi saýlaň. Bu ýere bassaňyz, poçta arkaly otkrytka deslapky tassyklama opsiýasy hökmünde saýlanýar, ýöne başga wariantlary saýlap bilersiňiz. Işiňiz ökde bolsa, telefon ýa-da e-poçta ýaly başga wariantlary alarsyňyz we islän görnüşiňizi saýlarsyňyz. Formada görkezilen zerur maglumatlary ekranyňyzda dolduryň we hemme zadyň dogry ýerine ýetirilendigini iki gezek barlaň. Berilýän maglumatlara göz ýetireniňizden soň, tabşyryp bilersiňiz.
Bu blankany tabşyranyňyzdan soň, otkrytkanyň gelmegi üçin birnäçe günden iki hepde gerek bolup biler. Otkrytkaňyzy alanyňyzda, giriň we menýudan Locationeri barlamak barlaň. Otkrytka alan bäş sanly tassyklama kody giriziň.

Barlagyňyzdan soň, iş sanawyňyz google-da peýda bolmanka birnäçe hepde geçip biljekdigini bellemelisiňiz. Garaşýan wagtyňyz hasabyňyzy has gowy dolandyrmaga kömek etmek üçin Google My Business programmasyny göçürip almaly.

Google-yň iş profilini nädip optimizirlemeli

 1. Profilehli profiliňizi dolduryň: Google-yňyza işiňiz barada näçe köp maglumat berseňiz. Munuň sebäbi, google-yň işini degişli gözleg talaplary bilen jübütlemegi aňsatlaşdyrýar. Başgaça aýdylanda, SEO strategiýaňyzy gowulandyrýar. Google muny düşündirýär: "google, her gözleg üçin tertipleşdirilende, işimdäki iň doly google-y goldaýar. Takyk we doly maglumatly hasaplary dogry gözleg talaplary bilen deňeşdirmek has aňsat".
 2. Suratly ýagdaý: adamlara diňe bir okamaga däl, eýsem işiňiziň nämedigini görmäge kömek ediň. “My Business” hasaby döredeniňizde, logotip we gapak suraty goşarsyňyz. “Facebook”, “Twitter”, “Linkedln” ýa-da “Pinterest” hasaby açmak ýaly. Bu suratlar bolmasa, adamlar üçin markaňyzy onlaýn tanamak has kyn bolar.
 3. Habarlary, täzelenmeleri we ýörite teklipleri iberiň: google-yň bolmagy meniň iş hasaby siziň işiňiz üçin gaty gowy. Şeýle-de bolsa, mazmuny ýok bolsa peýdasy bolmaz. Kärhanalar, gelýänleriň okamagy üçin maglumat bermek üçin bu hasaplary açýarlar. Kärhana hasabyňyz, täzelenmeli salgy, adres, sagat we aragatnaşyk maglumatlary ýaly maglumatlara mätäç. Işiňizde üýtgese, bu ýerdäki maglumatlary üýtgediň.
Bular diňe bir web sahypaňyzy däl, eýsem gözleglerde meniň iş profilimi düzmegiň iň oňat usullarydyr.